AEQUERITAS SEQUITUR LEGEM

Zasady świadczenia usług i dane osobowe

Ogólne zasady świadczenia usług

Przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Paluszek, ul. Rajska 5, 43-180 Orzesze, NIP 754-272-65-01, prowadzoną przez radcę prawnego Michała Paluszka, nr wpisu na listę radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach KT 3967.

Poniżej zamieszczone są ogólne zasady, na jakich Kancelaria świadczy usługi na rzecz swoich Klientów („.Zasady”) Dokument ten stanowi uzupełnienie umowy zawieranej z Klientem i ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy umowa nie reguluje danego zagadnienia. W razie powstania rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy oraz Zasad, w spornym zakresie stosuje się postanowienia umowy.

I. Zasady ogólne

 1. Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie umowy, zawartej w dowolnej formie przewidzianej prawem (w szczególności na piśmie lub w tzw. formie dokumentowej) oraz wyłącznie w zakresie uzgodnionym wprost przez strony umowy.

 2. Podjęcie świadczenia pomocy prawnej następuje dopiero po zaakceptowaniu przez strony warunków umowy, co w szczególności oznacza, że Kancelaria nie podejmie żadnych działań (w tym analizy dokumentacji innej niż na potrzeby wyceny) czy reprezentacji przed sądem, a Klient nie poniesie żadnych opłat, do chwili zawarcia umowy.

 3. Umowa precyzuje zakres usług świadczonych w danym przypadku na rzecz Klienta. W razie wątpliwości zakres ten będzie następujący:

  • przy opinii prawnej, zakres obejmuje badanie stanu sprawy na podstawie dokumentów i wyjaśnień Klienta, a następnie przedstawienie opinii prawnej w formie pisemnej lub e-mail, zależnie od wyboru Klienta.

  • Przy rozpoczynaniu sprawy sądowej lub przed organem administracji, zakres obejmuje badanie stanu sprawy na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji oraz wyjaśnień Klienta, przedstawienie informacji o przewidywanych skutkach sprawy lub dalszych możliwych konsekwencjach jej prowadzenia czy zaniechania, przygotowanie i złożenie stosownego pisma wszczynającego sprawę w porozumieniu z Klientem, przygotowanie i złożenie dalszych pism w razie potrzeby - aż do zakończenia postępowania w danej instancji, uczestnictwo w rozprawach lub posiedzeniach, zaskarżenie orzeczenia w razie niepomyślnego wyniku sprawy.

  • Przy przystępowaniu do sprawy w toku, w tym na etapie zaskarżenia orzeczenia, zakres obejmuje analizę stanu sprawy na podstawie dostarczonych materiałów, przedstawienie informacji o przewidywanych skutkach sprawy lub dalszych możliwych konsekwencjach jej prowadzenia czy zaniechania, przygotowanie i złożenie pism w razie potrzeby - aż do zakończenia postępowania w danej instancji, uczestnictwo w rozprawach lub posiedzeniach, zaskarżenie orzeczenia w razie niepomyślnego wyniku sprawy.

  • Przy analizie umów lub innej dokumentacji, zakres obejmuje analizę przedstawionej dokumentacji pod kątem prawnym, ze wskazaniem dostrzeżonych ryzyk prawnych oraz propozycji zmian lub kierunków zmian.

  • Przy sporządzaniu umowy lub innej dokumentacji, zakres obejmuje analizę potrzeb Klienta, przygotowanie dokumentu, konsultacje i wprowadzenie poprawek (maksymalnie dwukrotnie oraz w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu Klientowi, poprawki nie mogą zmieniać pierwotnych założeń usługi).

 4. Poza przypadkiem stałej obsługi prawnej, każde zlecenie niezwiązane bezpośrednio z już świadczoną usługą traktowane jest jak nowe zlecenie.

 5. W celu poprawnego i rzetelnego świadczenia mu usług, Klient powinien we własnym zakresie przedstawić wszelkie znane mu okoliczności sprawy oraz powiązane z nimi dokumenty. Pominięcie jakiejkolwiek informacji czy dokumentu może mieć istotny wpływ na dalsze świadczenie usług i wynik sprawy.

 6. Wszelkie informacje i materiały Klient powinien dostarczać do Kancelarii z wyprzedzeniem umożliwiającym rzetelną ich analizę, z uwzględnieniem charakteru sprawy, godzin pracy Kancelarii oraz terminów ustawowych do podjęcia czynności. Materiały powinny być dostarczone w języku polskim lub angielskim, w formie nadającej się do odczytania (dla wersji elektronicznych – w powszechnie przyjętych formatach, np. .doc, .pdf, dla pism odręcznych – sporządzone czytelnie).

 7. Przed złożeniem pism czy komunikacją z odpowiednim organem, Kancelaria przedstawia Klientowi wzór takiego pisma czy informacji do weryfikacji pod kątem stanu faktycznego. Jeśli Klient nie przestawi uwag co do faktów opisanych przez Kancelarię w takim piśmie lub informacji, Kancelaria uznaje, że Klient uznał przedstawione informacje za zgodne ze stanem faktycznym.

 8. Kancelaria prowadzi sprawę według swojej najlepszej wiedzy i rozeznania, decydując o wyborze metod i środków (w tym składania pism oraz uczestnictwa w posiedzeniach organu) tak, by jak najlepiej chronić interesy Klienta. W miarę możliwości decyzje te są konsultowane z Klientem. Kancelaria nie będzie jednak związana poleceniem co do treści przedstawianej opinii prawnej.

 9. Kancelaria może powierzyć wykonywanie poszczególnych czynności osobom trzecim, posiadającym odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz uprawnienia.

 

II. Terminy wykonania usług

 1. O ile z umowy lub innych ustaleń stron nie wynika inaczej. Kancelaria zobowiązuje się do dochowywania następujących terminów wykonania poszczególnych usług:

  • W przypadku analizy umów czy podobnej dokumentacji – w terminie do 14 dni przy dokumentach do 10 stron (dla znormalizowanej strony 1800 znaków) łącznie, licząc od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji (informacji).

  • W przypadku opinii prawnej lub tworzenia dokumentacji innej niż wyżej wskazana – do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji (informacji).

 2. Terminy związane z czynnościami procesowymi regulują odpowiednie przepisy prawa.

 3. W przypadku, gdy dalsze wykonywanie usługi wymaga aktywności ze strony Klienta (w szczególności przedstawienia dokumentów czy informacji, dokonania opłaty) lub osobę trzecią (w szczególności wydania orzeczenia przez organ), to do czasu wykonania takiej aktywności Kancelaria może wstrzymać dalsze świadczenie usługi - o ile powszechnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności wyjątkowych i trudnych warunków atmosferycznych, braku dostaw mediów (prąd, dostęp do sieci Internet), ciężka choroba merytorycznego pracownika Kancelarii, terminy inne niż ustawowe ulegają wydłużeniu o czas trwania siły wyższej oraz jej skutków.

 

III. Płatności

 1. Wynagrodzenie za świadczone usługi określa umowa i jest ustalana przez strony. Każde zlecenie jest płatne osobno.

 2. Koszt sporządzenia, dostarczenia lub tłumaczenia dokumentacji koniecznej do świadczenia usługi obciąża Klienta.

 3. Wpisy, opłaty skarbowe od pełnomocnictwa, grzywny i in. opłaty związane z postępowaniem przed danym organem (w tym zaliczki na biegłych, koszty stawiennictwa świadków) obciążają Klienta.

 4. W przypadku konieczności dojazdu pracownika (pracowników) Kancelarii do miejscowości poza siedzibą Kancelarii, koszty przejazdu oraz ew. zakwaterowania pokrywa Klient.

 5. Płatności będą dokonywane w terminie 7 dni od dnia wyświadczenia usługi, z następującymi wyjątkami:

  • Dla usług o wartości poniżej 250 zł, płatność następuje z góry,

  • Dla usług o przewidywanym czasie świadczenia powyżej 30 dni Kancelaria może żądać zaliczki w wysokości do 25% ustalonej lub szacowanej wartości usługi, płatnej w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

 6. W sytuacjach nagłych, lub nieustalonych uprzednio przez strony (w tym – wykraczających poza umowę), lub gdy okoliczności sprawy wymagają niezwłocznego działania celem obrony interesów Klienta, a porozumienie z nim w takim czasie nie jest możliwe - czynności i usługi będą rozliczane według podstawowej stawki godzinowej wynoszącej 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę. Podstawowa stawka godzinowa nie wyłącza postanowień pkt. 2-4 i ulega podwyższeniu o 150% w przypadku, gdy czynność musi być wykonana następnego dnia roboczego oraz o 300% w przypadku, gdy dana czynność musi być wykonana w dniu bieżącym.

 7. Opóźnienie w zapłacie upoważnia Kancelarię do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych (dla przedsiębiorców), bądź za opóźnienie (dla pozostałych osób). Opóźnienie w płatności przekraczające 14 dni upoważnia Kancelarię do rozwiązania umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i wypowiedzenia pełnomocnictwa (co nie wpływa na obowiązek dalszego świadczenia usług w przypadkach przewidzianych prawem).

 8. Kancelaria wystawia paragony i faktury VAT. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana na adres Klienta, o ile Strony nie postanowią inaczej.

 

IV. Gwarancja i reklamacje

 1. Kancelaria gwarantuje wykonanie usług z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

 2. W przypadku, gdy:

  • Dojdzie do przekroczenia umówionego terminu wykonania usługi z winy Kancelarii – Klientowi przysługuje ulga w umówionym wynagrodzeniu w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki.

  • Przygotowany dokument z winy Kancelarii zawiera błędy formalne (nieprawidłowe oznaczenia stron, niepoprawne daty itp.), Kancelaria dokona poprawek nieodpłatnie, w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia błędów.

 3. Gwarancja na przygotowane dokumenty i in. materiały udzielana jest na okres 12 miesięcy i nie obejmuje zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, jeśli zmiana stanu prawnego weszła w życie po dniu przekazania materiałów Klientowi.

 

V. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi. W razie wątpliwości uznaje się, że usługa została zakończona:

  • Przy prowadzeniu sprawy przed organem – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia w danej instancji, gdy nie wnoszono środka zaskarżenia, lub z chwilą wniesienia takiego środka.

  • Przy ocenie dokumentacji, w tym umów – z chwilą przedstawienia uwag Klientowi.

  • Przy tworzeniu dokumentacji – z chwilą odpowiedzi na drugą konsultację (dla umów) lub przekazania opinii (dla sporządzania opinii).

 2. Jeśli strony rozliczają się według stawki godzinowej, wówczas Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku zobowiązany on będzie do zapłaty za faktycznie przepracowany przez Kancelarię czas oraz dokonać ew. zwrotu kosztów na podstawie rodz. III pkt. 2-4.

 3. Jeśli strony ustaliły ryczałt za określoną usługę, wówczas Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku zobowiązany on będzie do zapłaty za faktycznie przepracowany przez Kancelarię czas, liczony według podstawowej stawki godzinowej oraz dokonać zwrotu kosztów na podstawie rodz. III pkt. 2-4.

 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa przez Klienta, Kancelaria będzie świadczyć na jego rzecz usługi jeszcze przez dwa tygodnie, chyba, że Klient wyraźnie zwolni Kancelarię z takiego obowiązku.

 5. Kancelaria może rozwiązać umowę z Klientem z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w przypadku nienależytego, rażącego łamania przez Klienta postanowień umowy. W takim wypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 2-4.

 6. Po rozwiązaniu umowy, Kancelaria zwraca Klientowi dokumentację jego sprawy, chyba, że na podstawie szczególnych przepisów prawa zobowiązana jest ją przechowywać. Wydanie dokumentacji w sposób inny niż w siedzibie Kancelarii oraz w innej formie, niż forma, w jakiej dokumentacja powstała, odbywa się na koszt Klienta.

 

VI. Poufność

 1. Kancelaria, jak również jej pracownicy, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o radcach prawnych, jest nieograniczony czasowo.

 

Data ostatniej aktualizacji: 25 grudnia 2018 r.

 

Ogólna polityka ochrony i przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Michał Paluszek, ul. Rajska 5, 43-180 Orzesze, NIP 754-272-65-01, prowadzoną przez radcę prawnego Michała Paluszka, nr wpisu na listę radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach KT 3967. W niniejszym dokumencie mogą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakim celu będziemy, jako w/w podmiot, przetwarzać zebrane przez Państwa dane.

 1. Podstawowe definicje i pojęcia

Administrator Danych Osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO, „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niniejszym przypadku administratorem Państwa danych jesteśmy my, tzn. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Paluszek, ul. Rajska 5, 43-180 Orzesze, NIP 754-272-65-01, prowadzoną przez radcę prawnego Michała Paluszka, nr wpisu na listę radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach KT 3967. W dalszej części dokumentu będziemy opisywać się jako „Kancelaria” albo „administrator”.

Dane osobowe -  zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). Podstawowy akt prawny, stosowany od dnia 25 maja 2018 r., dotyczący ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 1. W jaki sposób Kancelaria zbiera dane ?

Zbieramy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, jeśli prowadzimy rozmowy w celu zawarcia umowy, lub gdy sami Państwo te dane przekazują do Kancelarii.

Przekazują Państwo swoje dane bezpośrednio do Kancelarii poprzez samo wejście na stronę Internetową Kancelarii (o czym więcej piszemy w punkcie „cookies”), poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kancelarii, za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez fizyczne dostarczenie nośnika danych do nas (np. wysyłając do nas list pocztą tradycyjną).

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sposób opisany powyżej, to przekazują nam Państwo swoje dane dobrowolnie.

Dane osobowe mogą też być zebrane w sposób pośredni, tj. nie bezpośrednio od Państwa. Zbieranie danych w sposób pośredni ma miejsce, gdy Państwa dane otrzymamy od osoby, która przetwarza Państwa dane na innej podstawie (powyższe może nastąpić m. in. przy sprawie prowadzonej z urzędu lub podjęciu obrony na zlecenie członka rodziny oskarżonego).

 1. Po co Kancelaria zbiera dane?

Kancelaria zbiera Państwa dane w następujących celach:

 • Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur czy rachunków – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,

 • Realizacja naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Przez prawnie uzasadnione interesy Kancelarii rozumiemy:

 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

 • marketing usług własnych,

 • weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,

 • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,

 • tworzenie analiz i statystyk mających związek z przedmiotem naszej działalności.

Jeśli w jakimkolwiek wypadku będziemy zbierać Państwa dane na podstawie Państwa osobnej zgody, to zakres zgody określi nasze możliwości przetwarzania Państwa danych.

 1. Czy przekazujemy Państwa dane komukolwiek?

Kancelaria świadczy przede wszystkim usługi prawne, a zatem jest zobowiązana do zachowania tajemnicy. Aby jednak poprawnie wykonać niektóre usługi, może być zobowiązana do przekazania Państwa danych osobom trzecim.

Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców:

organom wymiaru sprawiedliwości (w tym sądom, prokuraturze, komornikom) – w zakresie wymaganym prawem lub wynikającym z charakteru usługi,

 • współpracownikom Kancelarii, świadczącym usługi prawne - w celu zapewnienia należytej ochrony praw Klienta, gdy korzystanie z usług współpracowników jest podyktowane rzeczową potrzebą (zastępstwo procesowe w razie choroby pracownika Kancelarii itp.),

 • organom skarbowym (administracji skarbowej, kontroli skarbowej i in.) oraz innym instytucjom wykonującym zadania z zakresu obowiązków skarbowych,

 • Podmiotom świadczącym usługi tzw. wsparcia, jak IT, archiwizacja lub niszczenie dokumentów, obsługa recepcji – w zakresie wynikającym z charakteru takiej usługi oraz w celu poprawnego świadczenia usług przez Kancelarii,

 • Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,

 • Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, np. w wyniku zmian przepisów prawa czy w związku z realizacją umowy, wówczas poinformujemy Państwa o tym fakcie.

 1. Przez jaki czas będziemy trzymać Państwa dane?

Co do zasady Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń związanych z usługą, której dokumentacja dotyczy. W dużej części wypadków oznacza to okres sześciu lat od dnia w którym dokonano takiej czynności.

W przypadku posiadania przez nas prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.

Jeżeli przesłali nam Państwo swoje dane dobrowolnie, np. wysyłając do nas wiadomość e-mail czy przesyłkę pocztą tradycyjną, a były to dane, których nie żądaliśmy od Państwa ani nie były nam potrzebne do realizacji żadnych naszych obowiązków czy interesów (takie sytuacje będą miały miejsce gdy, m. in. prześlą do nas Państwo zapytanie ofertowe, pytanie o świadczenie przez nas usług czy CV), wówczas dane takie będziemy usuwać niezwłocznie – chyba, że zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (np. odpowiemy na ofertę czy skontaktujemy się z kandydatem do pracy).

 1. Dodatkowe Państwa uprawnienia

W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa w zakresie danych osobowych zostały przez nas naruszone, w każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zwracamy uwagę, że zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Kancelarii. Ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usług.

 1. Cookies

Niniejsza strona WWW korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”). Jest to technologia automatycznie gromadząca określone informacje, które mają na celu przede wszystkim poprawne wyświetlanie strony, czy ułatwienie korzystania z niej (np. zapamiętywanie pól wypełnianych formularzy, nawigacja po stronie). Ciasteczka mogą jednak zapisywać historię odwiedzanych stron i w ten sposób tworzyć zestawienia dotyczące np. Państwa preferencji (często odwiedzanych stron WWW).

Aby wyłączyć lub zmodyfikować działanie cookies, konieczna jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim jednak wypadku nasza strona WWW może nie działać w pełni prawidłowo.

 1. Media społecznościowe i inne strony WWW

Kancelaria może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa dane mogą być zbierane przez właściciela danego medium i Kancelaria nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanie przez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.

Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie WWW mogą znaleźć się odnośniki do stron WWW osób trzecich. Kancelaria nie ma wpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak – w jakim zakresie je przetwarzają. Kancelaria nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@kancelaria-paluszek.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 25 grudnia 2018 r.

BLOG
 • Problematyka pozyskiwania danych telekomunikacyjnych – cz. 3

  Wiedząc, że istnieją pod

  2018-03-01 18:35:08

 • Czy Dawne Europejskie Sztuki Walki to "Sport"?

  2018-01-31 21:54:33